Regulamin konkursu „3, 2, 1! Wakacje czas start!”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Dawid Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IDC Dawid Czerniawski, NIP 7393827271, ul. Rzędziana 8/2 11-041  Olsztyn oraz Dorota Czerniawska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dorota Czerniawska, NIP 7393506124, ul. Kopernika 32 lok. 3 10-513 Olsztyn, prowadzący razem spółkę cywilną pod nazwą DDC Dorota Czerniawska s.c., NIP 7393932200, ul. Lubelska 33 10-409 Olsztyn.

2. Konkurs trwa od 27.12.2021 r. do 31.01.2022 r. 

3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani żadną inną formą gry losowej, której wynik zależy od przypadku, w rozumieniu ustawy dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094).

4. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej witrynie internetowej www.purefood.pl oraz w mediach społecznościowych.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

jest pełnoletnia; 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

b. posiada numer telefonu komórkowego, który jest aktywny w jednej z sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce; 

c. złożyła i opłaciła zamówienie na minimum 15 dni na dowolną dietę PureFood; 

d. dokonała prawidłowego zgłoszenia konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie; 

e. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

2. Poprzez nadesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie  „3, 2, 1! Wakacje czas start!”, Uczestnik równocześnie oświadcza, że szczegółowo zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Przedmiotem Konkursu jest udostępnienie postu konkursowego oraz jego skomentowanie z krótkim opisem wakacji marzeń (gdzie Uczestnik chciałby wakacje spędzić i dlaczego właśnie w tym miejscu) oraz oznaczeniem osoby, z którą Uczestnik takie wakacje chciałby spędzić.

§ 3. Sposób dokonywania zgłoszeń do konkursu „3, 2, 1! Wakacje czas start!”

1. Zgłoszenia do wzięcia udziału w konkursie „3,2,1! Wakacje czas start!” należy przesyłać na adres poczty elektronicznej marketing@purefood.pl w terminie nie późniejszym niż 31.01.2022 r. do godz. 23:59.

2. Zgłoszenie, dla swej skuteczności powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu oraz wiek Uczestnika.

4. Zgłoszenie musi zawierać następujące klauzule:

a.  „Oświadczam, że zapoznałam/-em się̨ z regulaminem konkursu „3, 2, 1! Wakacje czas start!” i w pełni akceptuję jego postanowienia”.

b. „Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Organizatora- DDC Dorota Czerniawska s.c., NIP 7393932200, ul. Lubelska 33 10-409 Olsztyn, jako administratora danych, wszelkich moich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie. Ponadto poprzez nadesłanie zgłoszenia chęci udziału w Konkursie zobowiązuję się również, że w razie wygrania Konkursu, wyrażę zgodę na korzystanie przez Organizatora z moich danych osobowych, wskazanych przez Organizatora, takich jak: imię i nazwisko, wizerunek, głos i/lub wypowiedź.”

4. Za moment dokonania zgłoszenia uważa się datę wysyłki zgłoszenia.

5. Zgłoszenia niekompletne, to jest niespełniające wszelkich wymogów wskazanych w punkcie 2 lub 3 powyżej, zostaną odrzucone przez Organizatora.  

§ 4. Wybór Zwycięzcy konkursu 

1. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona 2-osobowa komisja powołana przez Organizatora. 

2. Ocenie komisji podlegać będzie komentarz uczestnika pod postem konkursowym, w którym uczestnik opisze wakacje swoich marzeń, że wskazaniem miejsca, w którym chciałby je spędzić i uzasadnieniem tego wskazania, a także wskazaniem osoby, z którą chciałby spędzić opisywane wakacje. 

3. Przyznanie nagrody będzie wynikiem swobodnej oceny opublikowanych komentarzy do postu konkursowego, pozwalających uznać je przez Komisję za interesujące, pomysłowe, oryginalne, etc. Ocena przeprowadzana przez Komisję jest subiektywna, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego przedmiotem byłoby kwestionowanie wyników oceny przeprowadzonej przez Komisję, co oznacza że Uczestnik nie może twierdzić, że Komisja powinna była wybrać inny wpis z komentarzem do postu konkursowego.

4. O wyniku Konkursu zwycięzca powiadomiony zostanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konkursie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od daty 31.01.2022 r.

§ 5. Nagroda

1. W konkursie przewidziano nagrodę główną w postaci bonu o wartości 3.000 (trzy tysiące) zł, uprawniającego do pełnej, bądź częściowej płatności za zakup usługi oferowanej przez portal wakacje.pl.

2. W konkursie przewidziano nagrodę II stopnia w postaci bonu o wartości 2.000 (dwa tysiące) zł, uprawniającego do pełnej, bądź częściowej płatności za zakup usługi oferowanej przez portal wakacje.pl.

3. W konkursie przewidziano nagrodę III stopnia w postaci bonu o wartości 1.000 (jeden tysiąc) zł, uprawniającego do pełnej, bądź częściowej płatności za zakup usługi oferowanej przez portal wakacje.pl.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz przyznanie nagród, nastąpi w dniu 10.02.2022 r. 

5. Wartość łączna nagród wynosi 6.000 (sześć tysięcy) zł. 

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

7. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią i przysługuje jedynie Uczestnikowi, któremu dana nagroda została przyznana.

§ 6. Zobowiązania zwycięzców Konkursu

1. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do opublikowania co najmniej trzech postów zdjęciowych spełniających będzie następujące wymogi:

a. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie przedstawiające moment realizacji nagrody,

b. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie przedstawiające relację z wakacji zrealizowanych w ramach nagrody,

c. zawierać będzie atrakcyjnie zaaranżowane zdjęcie przedstawiające relacje z wakacji zrealizowanych w ramach nagrody..

2. W każdym przypadku zdjęcie wymaga uprzedniej akceptacji przez Organizatora, przed jego opublikowaniem. 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu „ 3,2,1! Wakacje czas start!” lub jego całkowitego odwołania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na firmowych kanałach marki.

3. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, otrzymanie przez zwycięzców nagród, opisanych w § 5 regulaminu podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych Organizator przyzna Zwycięzcom dodatkową nagrodę w formie pieniężnej w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu otrzymanych świadczeń. Kwota ta nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzców, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego Zwycięzców („ubruttowienie nagrody”) zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

§ 8. Dane osobowe i prawa autorskie

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa oraz uczestnictwo w Konkursie, będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.

2. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora, występującego w charakterze administratora (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako „RODO”). Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, obsługą i rozliczeniem konkursu, a w szczególności w celu wyboru Zwycięzców przez Komisję oraz przyznania nagród opisanych w § 5 regulaminu oraz w celach podatkowych/rozliczeniowych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, oraz dodatkowo, w przypadku Uczestników art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych), a także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora, 

4. Wysyłka zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, będzie możliwa po zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi przystąpienie oraz uczestniczenie w Konkursie. 

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników konkursu, w niezbędnym zakresie, mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę infrastruktury teleinformatycznej Organizatora) a także podmioty publiczne, którym ujawnienie przez Organizatora danych osobowych Uczestników będzie obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów wskazanych powyżej albo wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika (w sytuacji, w której podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych). Organizator może zachować niezbędną, ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów przedawnienia roszczeń (w tym także dla celów sprawozdawczości podatkowej i rozliczeniowej, w przypadku Uczestnika konkursu).

7. Uczestnicy konkursu, jako podmioty danych (osoby, których dane dotyczą), mają prawo do żądania od Organizatora: udzielenia im dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przez wycofaniem zgody), otrzymania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa, mogą być egzekwowane poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod następującymi adresem: biuro@purefood.pl. Ponadto, w razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie oraz publikując na portalu Facebook.com lub wysyłając do Organizatora jakiekolwiek treści związane z Konkursem w toku jego trwania takie jak zdjęcia, nagrania, komentarze, opinie oświadcza, że przesłany materiał jest jego autorstwa i nie narusza on w żaden sposób praw osób trzecich ponadto, że przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe nie zostały przeniesione na inną osobę.

9. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie przez nadesłane lub opublikowane przez nie materiały opisane w ust. 7 powyżej praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

10. Uczestnicy oświadczają, że z momentem nadesłania materiałów wskazanych w ust. 7 powyżej do Organizatora lub opublikowania ich na portalu Facebook.com (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem do udzielania dalszych sublicencji) do materiałów.

11. Licencja opisana w ust. 9 powyżej odnosi się do wszelkich znanych w dniu jej udzielenia pól eksploatacji, a w szczególności do: 

a. utrwalenia lub zwielokrotnienia dowolną techniką i w dowolnej formie, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, w dowolnej ilości egzemplarzy,

b. wprowadzanie do pamięci komputerów lub innych urządzeń elektronicznych, w tym do pamięci sieciowej serwerów komputerowych i do sieci komputerowej (w tym sieci Internet),

c. rozpowszechniania w mediach społecznościowych, w sieci Internet a także za pomocą billboardów, plakatów, namiotów dedykowanych do akcji promocyjnych i gadżetów lub innych rzeczy ruchomych, w tym również publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym

d. wprowadzania do obrotu i obrót egzemplarzami, na których utwór  utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

e. wykorzystania w prasie, sieci Internet i w innych materiałach służących dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora i prowadzonej przez niego działalności, a także oferowanych przez niego do sprzedaży towarów.

12. Uczestnik wyraża również zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiałów, o których mowa w ust. 7 powyżej i korzystanie przez Organizatora utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 10.